Dacische Rijk

Koning Boerebista verenigde de verschillende volken die in het gebied waar nu Roemenië ligt woonden, in één machtig rijk: Dacië. Dacië was zo sterk dat het een bedreiging vormde voor het Romeinse Rijk. Daarom voerde de Romeinse keizer Trajanus in het begin van 100 na Chr. verschillende oorlogen tegen de Daciërs. In 106 na Chr. werd Dacië definitief verslagen en werd het een Romeinse provincie, tot 275 na Chr.